Putnička agencija Perzepolis d.o.o. | Bauerova 11, Zagreb

+385 1 55 77 550 info@perzepolis.hr |

Opći uvjeti putovanja

Sadržaj aranžmana

Perzepolis kao organizator vašeg putovanja jamči provedbu programa prema opisu aranžmana u programu koji on organizira i koji ste primili. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemir, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, situacije koje su izvan kontrole organizatora i sl.). Pojedine destinacije zahtjevaju prilagodbe i sitne improvizacije na terenu stoga se aranžman programa može razlikovati od objavljenog.

Prijave i uplate

Prijave za putovanje primaju se putem web stranice www.perzepolis.hr, telefonom, elektroničkom poštom ili drugim sredstvima komunikacije na daljinu te u poslovnicama agencija koje organizator putovanja ovlasti. Prilikom prijave putnik je dužan dati sve podatke ili dokumente koje zahtjeva određeni program putovanja. Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, putnik uplaćuje 30% cijene programa, osim ako program ne zahtjeva uplatu većeg depozita. U tom slučaju iznos depozita i ostalih uplata naveden je na programu ili se dogovara s putnicima pri samoj prijavi. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 21 dan prije početka putovanja, osim ako nije drugačije navedeno ili dogovoreno.

Sadržaj i cijena aranžmana

Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je organizator putovanja naveo u programu putovanja. Cijene svih aranžmana temeljene su na odnosu vrijednosti kune i stranih valuta. a organizator putovanja može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je nakon dana sklapanja ugovora došlo do:

 • promjene valutnih tečajeva u odnosu na dan objavljivanja programa,
 • promjena troškova prijevoza (goriva, cestarina i sl.),
 • promjene cijene smještaja, prehrane i drugih usluga navedenih u aranžmanu

Organizator putovanja putnika može o promjeni cijene aranžmana izvijestiti pismeno ili usmeno. Putnik može otkazati aranžman bez troška otkaza ako dođe do povišenja cijene više od 10% u odnosu na ugovorenu i to najkasnije u roku od 48 sati od primljene pismene obavijesti. Ne otkaže li putnik aranžman pisanim putem u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. U slučaju otkaza putovanja zbog povećanja cijene manjeg do 10% putnik nema pravo na naknadu štete.

Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni smještajni objekti u programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa. Prehrana, udobnost kao i druge usluge u ponudi hotela/apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Organizator putovanja ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe.

Promjena programa

Organizator putovanja zadržava pravo potpune ili djelomične promjene programa putovanja ukoliko prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti, izbjeći ili ukloniti (vidi točku 1). Smještaj koji je ugovoren može se zamijeniti samo sa smještajem u objektu iste ili više kategorije. Organizator zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenje, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje organizitor ne može utjecati) i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu. Organizator ne preuzima odgovornost za promjene radi nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na danu situaciju. Organizator ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura/kataloga kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na web-stranicama.

Pravo organizatora na otkaz

Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika, organizator putovanja zadržava pravo otkaza putovanja, ali najkasnije 5 dana prije početka putovanja. U tom slučaju putniku se uplaćeni iznos putovanja vraća u cijelosti, uz napomenu da je iznos za eventualno uplaćeno putno osiguranje nepovratan. Najmanji broj putnika potreban za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen kod svakog programa/aranžmana. Grupa može putovati i s manje putnika, no u tom slučaju potrebno je napraviti rekalkulaciju cijene.

Odustajanje putnika od putovanja

Ukoliko putnik želi otkazati putovanje, mora to učiniti pismeno, na e-mail agencije: info@perzepolis.hr. Organizator u tom slučaju ima pravo na naknadu troškova zbog otkazanog putovanja, a datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova prema navedenoj ljestvici:

 • za otkaz do 31 dan prije puta organizator putovanja naplaćuje 30% ukupne cijene aranžmana
 • za otkaz od 30-15 dana prije puta 80%
 • za otkaz od 14-0 dana prije polaska na put, organizator će naplatiti 100% ukupne cijene aranžmana

Ako se putnik ne pojavi ili otkaže aranžman nakon njegova početka, organizator će naplatiti cjelokupni iznos aranžmana. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od onih u navedenoj ljestvici organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. U slučaju da je organizator do otkaza putovanja od strane putnika već ostvario izvjestan trošak, organizator ima pravo naplatiti cjelokupan iznos ostvarenog troška. Ako putnik koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, organizator zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Zbog svega navedenog organizator predlaže uplatu putnog osiguranja.

Obveze organizatora putovanja

Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora te brinuti o pravilima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman i odgovara putniku zbog možebitnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (točka 1) te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima putnik podmiruje sve dodatne troškove.

Obveze putnika

Putnik je dužan:

 • posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Pratitelj ili predstavnik organizatora će pomoći, ali uz uvjet da se program neometano odvija. Ako je za neko putovanje potrebna viza, organizator putovanja može, na zahtjev putnika, kada je to moguće, uz nadoplatu posredovati u njenom pribavljanju. Organizator putovanja ne jamči ishođenje viza, niti je odgovoran za odluke carinskih, policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.
 • cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanje u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i/ili neispravnost putnih isprava koje dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obvezuju organizatora putovanja te se obračunavaju otkazni troškovi iz članka 7.
 • poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam putnik koji je prekršio propise.
 • pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima te surađivati s izvršiteljima usluga u dobroj namjeri. Putnik sam odgovara za štetu koju prouzroči, a posljedice i troškove štete koju je prouzročio, putnik će snositi odmah na recepciji hotela ili na drugom mjestu određenom od fizičke ili pravne osobe kojoj je štetu nanio.
 • pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem ili predstavnikom organizatora putovanja.

U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, putnik odgovara organizatoru za eventualnu učinjenu štetu te je istu dužan nadoknaditi.

Prtljaga i putno osiguranje

Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do težine koju određuje zrakoplovni prijevoznik. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu. Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga se preporuča osiguranje prtljage ili dragocjenosti, a u hotelu se preporuča najam sefa. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unesenima u kabinu prijevoznog sredstva te ih je prilikom svakog napuštanja istog dužan ponijeti sa sobom. U protivnom, putnik sam snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini prijevoznog sredstva bez njegovog nadzora. Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili recepciji smještajnog objekta, ovisno gdje oštećenje ili gubitak nastupili. Cijene putovanja ne uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao ni dragovoljno zdravstveno osiguranje. Prilikom rezervacije putovanja organizator će ponuditi paket putnog osiguranja koji se sastoji od zdravstvenog osiguranja putnika tijekom boravka u inozemstvu, osiguranja prtljage, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja kao i osiguranja od otkaza putovanja, koji se nude kako za putovanja po inozemstvu tako i po našoj zemlji. Prihvaćanjem ugovora o putovanju, kupac potvrđuje da mu je bio ponuđen “paket” putnih osiguranja. Preporučuje se pozorno proučiti uvjete osiguranja prije ugovaranja polica osiguranja, a organizator će ovisno o putovanju kupcu ponuditi najbolju opciju.

Smještaj u sobe i apartmane

Raspored soba/apartmana određuje recepcija u mjestu boravka. Ako kupac nije izričito ugovorio sobu/apartman s posebnim odlikama, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u dotičnom objektu, opisanom u katalogu i cjeniku. Ako je moguće, organizator će pokušati zadovoljiti putnikov dodatni zahtjev za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

Putovanje u organizaciji drugih organizatora/ turoperatora

Za sve aranžmane gdje je Perzepolis glavni organizator putovanja vrijede ovi Opći uvjeti. U slučaju kada je Perzepolis posrednik, odnosno nije glavni organizator putovanja, za to putovanje primjenjuju opći uvjeti odgovornog organizatora. Za takve aranžmane u Ugovoru će biti naznačen odgovorni organizator te s potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja glavnog organizatora.

Rješavanje prigovora

Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da položi pismeni prigovor. Svaki putnik – nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Svaki putnik – nositelj ugovora, prigovor podnosi zasebno; organizator neće primiti u postupak grupne pritužbe. Postupak u svezi s prigovorom:

 • Odmah, na samome mjestu, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja odnosno predstavnika organizatora, a ako ga nema, kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s turističkim pratiteljem ili s predstavnikom organizatora i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti.
 • Ako uzrok prigovoru nije otklonjen, putnik s turističkim pratiteljem ili predstavnikom organizatora ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka koje obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde, te najkasnije 8 dana po povratku s puta pismeni prigovor predaje prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman te prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao predstavnik i možebitne račune za dodatne troškove. Organizator će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenome roku 8 dana.
 • Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku 14 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davalaca usluga najviše za još 14 dana. Organizator će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti na destinaciji.
 • Dok organizator ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila. Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo kupca na nadoknadu idealne štete.

Nadležnost suda

U smislu točke 12 ovih uvjeta, kupac usluge iz dotičnog programa ima pravo reklamacije kod organizatora programa. Ako kupac nije zadovoljan rješenjem organizatora, ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav slučaj ugovara se nadležnost suda u mjestu odgovornog organizatora.

Osiguranje za slučaj stečaja organizatora putovanja – jamčevina

Vienna Insurance Group jamči da će u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora, putnicima zatečenim na putovanju, omogućit povratak u domicil ili nastavak korištenja aranžmana putem isplate akontacije. Konačan obračun naknade štete obavit će se po povratku osiguranika u domicil i podnošenju odštetnog zahtjeva sa svom potrebnom dokumentacijom. Osiguravajuća Vienna Insurance Group, broj police br. 1501-00000479. Kontakt: 01-371 86 00.

Osiguranje od odgovornosti za štetu

Organizator putovanja je s osiguravateljem Vienna Insurance Group sklopio ugovor o osiguranju od odgovornosti prema trećim osobama i profesionalne odgovornosti organizatora putovanja. Broj police je 1399-00033974. Kontakt telefon: 01 371 86 00.

Završne odredbe

Ovi opći uvjeti putovanja sastavni su dio ugovora koji putnik sklapa s organizatorom putovanja odnosno ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje koje organizira ovaj organizator putovanja. Moguća/predviđena odstupanja od ovih uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja. Ovo izdanje uvjeta putovanja isključuje sva ranija izdanja.

Odgovorni organizator:

PUTNIČKA AGENCIJA PERZEPOLIS d.o.o.

Sjedište: Kraljevec 45, 10000 Zagreb

Poslovnica: Bauerova 11, 10000 Zagreb

Tvrtka je upisana u Sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 07/9491.

Temeljni kapital u iznosu od 20.000 kn uplaćen je u cijelosti.

Žiro račun (IBAN): HR2424840081104324353 kod Raiffeisen bank Austria d.d., Zagreb

Žiro račun (IBAN): HR7623400091110403936 kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb

Član uprave društva je Mohammad Reza Fateh Barfjani.

Voditelj poslovnice: Ivona Denk

ID kod: HR AB 01-080621838

OIB: 96519977375